ΣΑΡΡΟΥ ΝΤΟΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Πληροφορίες

Ιατρείο Μαστού & Υπερήχων

Ψηφιακή Μαστογραφία DR

Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας DEXA