ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

Πληροφορίες

Λογιστικές Υπηρεσίες

 • Ενημέρωση και τήρηση βιβλίων Β' και Γ' κατηγορίας όλων των νομικών μορφών (ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Α.Ε.)
 • Σύσταση και τροποποίηση καταστατικού επιχειρήσεων
 • Λύση και εκκαθάριση επιχειρήσεων

Αγρότες

 • Υποβολή Δήλωσης Μεταβολής Εργασιών (από ειδικό σε κανονικό καθεστώς)
 • Σύνταξη Δήλωσης Αποθεμάτων Μετάταξης

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

 • Φορολογικές δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων
 • Περιοδικές και εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α.
 • Κατάθεση-πληρωμή Φ.Π.Α.

Εργατικά

 • Έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων
 • Υπολογισμός αποδοχών, αδειών
 • Υποβολή Α.Π.Δ. και πληρωμή Ι.Κ.Α.

 

Προγράμματα επιχορηγήσεων - Επιδοτήσεις

Σύνταξη του φακέλου υποβολής και επίβλεψη του επιχειρηματικού σχεδίου

Ασφάλειες

Ασφάλιση του αυτοκινήτου, της κατοικίας, της επιχείρησης, της αστικής ευθύνης, του προσωπικού ατυχήματος